Chishu Ryu

Tokyo Story - Tokyo monogatori - [1953]