Takashi Shimura

Ikiru - [1952]

Seven Samurai - [1954]