Contenu écrit main 🫶. 0% IA 🤖.

Takashi Shimura

Ikiru - [1952]

Seven Samurai - [1954]