Toshiro Mifune

High and Low - Tengoku to Jigoku - [1963]

Seven Samurai - [1954]

Yojimbo - [1961]