Contenu écrit main 🫶. 0% IA 🤖.

Toshiro Mifune

Seven Samurai - [1954]

Yojimbo - [1961]