Francis Ford Coppola

Apocalypse Now - [1979]

The Godfather - [1972]

The Godfather : Part 2 - [1974]

The Godfather : Part 3 - [1990]