Yasujiro Ozu

Tokyo Story - Tokyo monogatori - [1953]